Sezonski obrt

Kao što smo pisali u našem Vodiču za pokretanje novog posla, obrt se kao samostalno i trajno obavljanje djelatnosti, osim trajno, može obavljati i sezonski. To znači da možete otvoriti obrt i odabranu djelatnost obavljati samo jedan dio godine, a najdulje u trajanju od šest mjeseci. Obrti koji se mogu obavljati sezonski propisani su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti. U ovom tekstu ćemo se, dakle, fokusirati na specifičnosti sezonskog obavljanje obrta, objasniti ćemo koje su obaveze sezonskih obrtnika te na koji način mogu riješiti pitanja zdravstvenog i mirovinskog osiguranja.

Zakon o obrtu definira obrt kao „samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti (koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu), a koja se može obavljati i sezonski. Sezonski obrt se može obavljati najdulje šest mjeseci unutar jedne kalendarske godine.“
Vrijeme obavljanja sezonskog obrta određuje se prema zahtjevu obrtnika, a željeno razdoblje obavljanja sezonskog obrta se upisuje u obrtni registar prilikom registracije obrta. Dakle, kod otvaranja obrta u svom zahtjevu obavezno navedite kako želite otvoriti sezonski obrt, kao i razdoblje u kojem planirate obavljati sezonsku obrtnu djelatnosti.

Zdravstveno i mirovinsko osiguranje kod obavljanja sezonskog obrta

Za razdoblje kada mirovanja obrtne djelatnosti niste obavezni plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Pri tome valja imati na umu kako je najkasnije 7 dana nakon prestanka obavljanja sezonskog obrta na HZZO i HZMO obavezno predati dokumentaciju potrebnu za privremenu odjavu navedenih osiguranja. Kada sezona ponovno započne, u istom roku je potrebno ponovo se prijaviti za navedena osiguranja. Nadalje, kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme mirovanja sezonskog obrta biti će potrebno u propisanom roku se prijaviti u Hrvatski zavod za zapošljavanje, a nakon toga i  Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Obrtnička komora Zadarske županije navodi kako „postoji mogućnost da je obrtnik koji obavlja sezonsku djelatnost osiguran i po nekoj drugoj osnovi (npr. ako je uz obavljanje obrta negdje zaposlen i ostvaruje dohodak od nesamostalnog rada) te po toj osnovi ima mirovinsko i zdravstveno cijele kalendarske godine.

Međutim,  ako obavljate sezonski obrt i niste osigurani po niti jednoj drugoj osnovi već isključivo temeljem sezonskog obavljanja obrta, možete se osigurati na sljedeće načine:

1.) Mirovinsko osiguranje: Možete iskoristiti tzv. institut produženog osiguranja i plaćati doprinos za mirovinsko osiguranje na propisanu osnovicu  za vrijeme dok se sezonski obrt ne obavlja. Na  produženo mirovinsko  osiguranje  mogu  se  osigurati osobe kojima od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od 12 mjeseci i to u slučajevima ako u tom roku podnesu prijavu na osiguranje.

2.) Zdravstveno osiguranje možete ostvariti po sljedećim osnovama:

 • Kao član obitelji osiguranika (npr. po osnovi radnog odnosa supružnika i sl.). U tom slučaju potrebno je nadležnom uredu HZZO-a podnijeti Tiskanicu 3 i sljedeće priloge: dokaz o prebivalištu ili stalnom boravku (uvjerenje MUP-a ili osobna iskaznica), vjenčani list ne stariji od 6 mjeseci, dokaz da nemate drugu osnovu osiguranja (radna knjižica ili ispis staža HZMO-a);
 • Uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje kao „druge osigurane osobe“ koje same za sebe snose troškove zdravstvenog osiguranja, jednokratnom uplatom doprinosa za obvezno zdravstveno  osiguranje  na najnižu osnovicu za obračun  doprinosa  za obvezno zdravstveno  “ (izvor: http://www.hok.hr/ ).

 

Vođenje poslovnih knjiga sezonskih obrta

Ministarstvo financija RH propisuje kako „obrtnik koji obavlja sezonski obrt je obveznik Zakona o porezu na dohodak, temeljem čega je obvezan voditi sljedeće poslovne knjige:

 • knjigu primitaka i izdataka;
 • knjigu prometa;
 • popis dugotrajne imovine i
 • evidenciju o tražbinama i obvezama, prema kojima utvrđuje dohodak (kao razliku primitaka i izdataka) te podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak (najkasnije do kraja veljače iduće godine za tekuću).

Nadalje, ako obrtnik koji obavlja sezonski obrt posluje u sustavu PDV-a, obvezan je voditi evidencije o primljenim računima (knjigu U-RA) i izdanim računima (knjigu I-RA).Također je obveznik podnošenja obrasca PDV nadležnoj ispostavi Porezne uprave.“ (izvor: http://www.mfin.hr/en ).

Komorski doprinos

Kako prema odredbama „Odluke o obveznicima, osnovici, visini, stopi te načinu i rokovima  za plaćanje doprinosa“ Hrvatskoj obrtničkoj komori nije predviđeno izuzeće od plaćanja komorskog doprinosa za vrijeme dok se ne obavlja sezonska obrtnička djelatnost tijekom kalendarske godine, obrtnici koji obavljanju sezonski obrt obavezni su plaćati navedeni doprinos tijekom cijele kalendarske godine, neovisno o tome što se obrt obavlja samo dio godine.

Zaključno preporučamo da prije donošenja konačne odluke o  pokretanje sezonskog obrta vodite računa o najvažnijim karakteristikama, odnosno odlikama ove vrste obrtne djelatnosti koje smo objasnili u tekstu, a sada donosimo kratki pregled najvažnijih točaka;

 • Sezonski obrt možete obavljati najdulje 6 mjeseci unutar jedne kalendarske godine.
 • Obrtnik koji obavlja sezonski obrt ima svojstvo osiguranika mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za vrijeme obavljanja sezonskog obrta. Kod mirovanja sezonskog obrta zamrzava se računanje radnog staža te obrtnik nema pravo na zdravstvenu zaštitu. Ipak, može se osigurati na mirovinsko osiguranje i koristiti tzv. institut mirovinskog osiguranja (sam si plaćati doprinos), te zdravstveno kao član obitelji ili kao druga osigurana osoba (sam uplaćuje doprinos).
 • Sezonski obrtnici su obavezni voditi poslovne knjige, odnosno knjigu primitaka i izdataka, knjigu prometa, popis dugotrajne imovine, i evidenciju o tražbinama i obvezama, te evidencije vezane za porez na dodanu vrijednost, ako je u sustavu PDV-a.
 • Postoji obaveza plaćanja doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori (komorski doprinos).
 • Djelatnosti koje se mogu obavljati kao sezonski obrt utvrđene su Pravilnikom o djelatnostima koje se mogu obavljati kao sezonski obrti.

Nadamo se kako smo vam uspjeli razjasniti tehnička pitanja i dileme vezane uz sezonsko obavljanje obrta te podsjećamo da nam svoja pitanja, komentare i prijedloge i dalje šaljete na e-mail ili Poslovni-servis facebook stranice .