Otvaranje obrta

Vodič za otvaranje obrta je namijenjen svim budućim obrtnicima, a donosi vizualni prikaz koraka potrebnih za otvaranje obrta. Savjetujemo da se prije početka procesa pokretanja obrta upoznate s  Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima, odnosno, obratite pozornost na posebne vrste obrta (kao što su npr. slobodni, vezani i povlašteni obrt) te potrebnu stručnu spremu potrebnu za otvaranje obrta.


PROVJERA STRUČNE SPREME

 • Provjeriti stručnu spremu za otvaranje obrta – Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
 • Za različita zanimanja potreban je ili majstorski ispit ili ispit o stručnoj osposobljenosti ili odgovarajuća srednja stručna sprema

DEFINIRATI NAZIV OBRTA

 • Ime obrta može biti proizvoljno
 • Naziv obrta –> 3 dijela – željeni naziv, tip obrta i podaci o vlasniku

Obrt može imati i skraćeni naziv, bez srednjeg dijela, no sukladno Zakonu uvijek mora biti naveden vlasnik


ODABIR DJELATNOSTI

 • Odabrati djelatnost iz  Nacionalne klasifikacije djelatnosti
 • Jednu djelatnost odaberite kao primarnu djelatnost
 • Za određene djelatnosti potrebna je potvrda o završenom strukovnom ispitu ili diploma (npr. stolari, fotografi, prevoditelji, serviseri), a za trgovinu, intelektualne ili uslužne djelatnosti nema takvih preduvjeta

PRIJAVA ZA OSNIVANJE OBRTA

2 NAČINA:

a) dolaskom u nadležni ured državne uprave u županiji – ovisno o lokaciji sjedišta obrta
b) putem aplikacije e-Obrt koja je dostupna na linku https://e-obrt.minpo.hr/

Dokumentacija:

 • Preslika osobne iskaznice
 • Liječničko uvjerenje Medicne rada
 • Ugovor o najmu prostora ili dokaz o vlasništvu
 • Za vezane obrte – Završna svjedodžba
 • Ovisno o djelatnosti – ishoditi minimalne tehničke uvjete, licencije, koncesije
  prije početka rada
 • Ispuniti obrasce koje možete preuzeti sa stranice http://bit.ly/2oX0MT7
 • Izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice
  Potrebne žiro račune i iznose ćete dobiti u Uredu državne uprave.

* Prijavu za upis u obrtni registar možete preuzeti s linka http://ow.ly/ds5O30aIJ7v, a sastoji se od dvije stranice A4 for osobnim mata u kojem će biti navedeni vaši osobni podaci, naziv i sjedište obrta i lista djelatnost


IZDAVANJE OBRTNICE,
REGISTRACIJA I BILJEZI

 • Troškove registracije obrta uplaćujete u banci ili pošti – biljezi u protuvrijednosti 70 kn
 • Predati dokumentaciju u registarskom ured

Dokazi koji se pribavljaju po službenoj dužnosti

 • Da odlukom suda časti nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti (potvrda Hrvatske obrtničke komore)
 • Da pravomoćnom sudskom presudom i rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera
  zabrane obavljanja djelatnosti (uvjerenje Ministarstva pravosuđa)

 

 • Vrijeme obrade zahtjeva – 7 do 21 dana
 • U Uredu državne uprave preuzimate Rješenje o registraciji obrta, tj. Obrtnicu
  * ako se prijava podnosi putem e-Obrta, Rješenje o registraciji obrta stiže u Osobni korisnički pretinac obrtnika

IZRADA PEČATA

 • Pečat: treba sadrži naziv obrta i adresu
 • Za izradu: gradskom uredu za gospodarstvo dostaviti kopiju Rješenja o upisu obrta u obrtni registar

OTVARANJE RAČUNA U BANCI

Dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Rješenje o registraciji obrta
 • Obrtnica
 • Pečat

RJEŠENJE O MINIMALNIM
TEHNIČKIM UVJETIMA

 • Dokaz o pravu korištenja prostora
 • Preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar
 • Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
 • Izvješće o ispravnosti električnih instalacija

 

 • Za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline – potrebno je prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2, Zagreb) sukladno čl.65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • Druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora

 

* Te dokumente predajete u Ured državne uprave u Službi za gospodarstvo


PODIZANJE OBRTNICE

Kada dobijete obavijest da je obrt registriran, idete u registarski ured.

Dokumentacija:

Osobna iskaznica

 • Žig
 • Obrasci RPO, RPO-A, RPO-B
 • Fotokopija ugovora o najmu/korištenju poslovnog prostora (treba za Poreznu)
 • Fotokopija potvrde o otvaranju obrta (treba za HZMO
 • Tiskanice M-1P, M-11P za mirovinsko
 • Ispunjene tiskanica 1 (2 primjerka) i tiskanica 2 (3 primjerka) za zdravstveno osiguranje

OTVARANJE POSLOVNOG
ŽIRO-RAČUNA

U banci otvorite poslovni žiro račun.

Potrebna dokumentacija:

 • Osobna iskaznica
 • Potvrda o otvaranju obrta
 • Potpisana obrtnica
 • Žig

POREZNA UPRAVA

U Poreznoj upravi predajete:

 • Obrasce RPO
 • Fotokopije rješenja o otvaranju obrta i otvaranja poslovnoga računa u banci
 • Ugovor o najmu prostora za poslovanje

MIROVINSKO I
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HZMO :

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M-11P)
 • Prijava o početku osiguranja vlasnika/vlasnice obrta (Tiskanica M-1P)
 • Obrazac M-2P i M-12P • Tiskanica SOD (samostalni obveznik doprinosa) u 2 primjerkaHZMO
 • Preslika osobne iskaznice • Preslika rješenje o početku poslovanja obrta
 • Preslika potpisnog kartona u banci
 • Preslika potvrde o OIB-u * Na temelju svog OIB-a izvadite potvrdu o radnom stažu (potrebno za HZZO)

* Obrt možete prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja putem elektroničkog sustava e-Mirovinsko .To je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje.

HZZO :

 • Tiskanica T-1 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Preslika rješenja o početku obavljanja gospodarske djelatnosti obrta– Županijski ured za gospodarstvo
 • Prijava na HZMO (kopija M-11P)
 • Prijava obrtnika – tiskanica T-2 – ispunjena i ovjerena pečatom obrtnika
 • Prijava na HZMO (kopija M-1P)
 • Preslika osobne iskaznice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu ili odobrenom stalnom boravku
 • E-radna knjižica – na uvid • Radna dozvola – za strance

IZDAVANJE RAČUNA

 • Nabaviti servis za izdavanje računa

NAPOMENA

Sadržaj Vodiča za otvaranje obrta je isključivo informativnog karaktera te vam može poslužiti kao okvirni putokaz procesa pokretanja vlastitog posla. Prije nego što započnete proces prikupljanja dokumentacije za otvaranje obrta savjetujemo da se dodatno informirate u vama najbližem uredu HITRO.HR,  javnobilježničkom uredu i / ili knjigovodstvenom servisu.