Kako uspješno odabrati naziv tvrtke

Bez obzira koji oblik trgovačnog društva ste odlučili osnovati, inicijalni korak pri realizaciji poslovne ideje je upravo odabir imena buduće tvrtke. Iako se na prvi pogled čini kao jednostavan proces, u stvarnosti  postoji određeni broj zakonskih i kulturoloških ograničenja o kojima treba voditi računa pri izboru naziva poslovnog pothvata.

Zakonske upute za imenovanje tvrtke

Zakonski okviri imenovanja tvrtki u Republici Hrvatskoj regulirani su Zakonom o trgovačkim društvima u poglavlju „Tvrtka trgovačkoga društva“, dok samo ime tvrtke odobrava sudski registar nadležnog trgovačkog suda i to ovisno o sjedištu tvrtke.

Ukratko, što se tiče imenovanja tvrtke, zakonski okvir nalaže sljedeće:

 • „tvrtka trgovačkoga društva mora se jasno razlikovati od tvrtke drugoga trgovca upisane u sudski registar kod istog registarskog suda;
 • valja poštivati “načelo istinitosti” – što znači da podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti;
 • tvrtka trgovačkoga društva mora uz naznaku kojom se pobliže obilježava ime društva sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva;
 • tvrtka se mora moći razlikovati od druge; sastojci tvrtke ne mogu biti takvi da stvaraju zabunu glede predmeta poslovanja trgovačkoga društva, utiska o identitetu ili povezanosti s drugim društvom, da vrijeđaju prava intelektualnog i industrijskog vlasništva ili druga prava drugih osoba;
 • ako je u tvrtki sadržano ime koje je jednako ranije upisanoj tvrtki drugoga društva ili imenu druge osobe sadržane u ranije upisanoj tvrtki drugoga društva, u tvrtku koja se kasnije upisuje moraju se unijeti dodaci kojima se osigurava da se te tvrtke jasno razlikuju;
 • riječ “Hrvatska”, te njene izvedenice, kao i zastava i grb Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u tvrtku samo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske ili državnog organa koga ona ovlasti (Ministarstvo uprave);
 • tvrtka ne može sadržavati imena, grbove, zastave ni druge državne ambleme drugih država ili međunarodnih (međudržavnih) organizacija, niti službene znakove za kontrolu i garanciju kvalitete, a ne može ih se ni oponašati u heraldičkom smislu;
 • iznimno, sastojci tvrtke koji se tamo navode mogu se unijeti u tvrtku uz dozvolu nadležnog tijela odgovarajuće države ili međunarodne (međudržavne) organizacije, te u slučaju da su ti sastojci sadržani u tvrtki ili u imenu osnivača koji se unose u tvrtku trgovačkoga društva;
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla, uz pristanak njenih nasljednika;
 • u tvrtku se može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili druge znamenite osobe samo uz njen pristanak, a ako je ta osoba umrla samo ako ga se koristi na prikladan način uz pristanak nasljednika“ ( izvor: Zakon o trgovačkim društvima, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_152_3144.html

Nadalje, do 1.srpnja 2013.god. ime tvrtke mogli ste registrirati samo na hrvatskom jeziku te eventualno na nekom od mrtvih jezika kao što su grčki ili latinski. Pristupanjem Hrvatske u Europsku uniju Vlada RH je izdala  službenu objavu kojom se dopuštaju i drugi jezici. Tako danas ime tvrtke može biti registrirano na hrvatskom ili nekom drugom od službenih jezika Europske unije, ali obavezno mora biti na latiničnom pismu , s time da je  dopušteno korištenje arapskih brojeva.

Obavezni elementi u naziva tvrtke

Ovisno o tome koji oblik trgovačkog društva osnivate, postoje obvezni elementi koje mora sadržavati ime  tvrtke mora sadržavati.

 • „Ime društva s ograničenom odgovornošćumora sadržavati riječi „društvo s ograničenom odgovornošću“ ili oznaku „d.o.o.“
 • Naziv javnog trgovačkog društvomora sadržavati riječi „javno trgovačko društvo“  ili oznaku „j.t.d.“ Ukoliko je član u javnom trgovačkom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.
 • Nadalje, tvrtka komanditnog društva mora sadržavati riječi “komanditno društvo” ili oznaku “k.d.” Ako je član (odnosno “komplementar”) u komanditnom društvu neko društvo, u tvrtki se mora navesti tvrtka ili skraćena tvrtka tog društva.
 • Tvrtka dioničkog društva  mora sadržavati riječi “dioničko društvo” ili oznaku “d.d.”
 • Ime gospodarskog interesnog udruženja mora sadrža­vati na početku ili na kraju riječi „gospodarsko interesno udru­ženje“ ili oznaku „GIU“, a ako je riječ o Europskom gospodarskom interesnom udruženju – oznaku „EGIU“.
 • Ime jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću mora sadržavati riječi „jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću“ ili oznaku „j.d.o.o.“.Za kraj, tvrtkatrgovca pojedinca mora sadržavati njegovo ime i prezime i oznaku „t.p.“  (izvor: http://www.orkis.hr/Izbor-imena-tvrtke)