Izdavanje i upis promjena na PK kartici od 1. siječnja 2018.

Od 1. siječnja 2018. Porezna uprava izdaje poreznu karticu – Obrazac PK samo u obliku elektroničkog zapisa.

Elektroničkim zapisom Obrasca PK smatra se onaj obrazac koji ima oznaku elektroničkog zapisa i koji nije potpisan vlastoručnim potpisom ovlaštenog službenika i nema otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave. Isti se ne smatra Obrascem PK izdanom u papirnatom obliku.
Porezne kartice izdane u papirnatom obliku zaključno s 31. prosincem 2017. (Porezne kartice na kojima se nalazi potpis službene osobe i otisak pečata nadležne ispostave Porezne uprave) pri raskidu radnog odnosa ili prestanku isplate mirovine ili pri promjeni podataka potrebno je vratiti u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Izdani elektronički zapisi Obrasca PK u navedenim slučajevima ne vraća se nadležnoj ispostavi.
 
U nastavku dajemo odgovore na najčešće postavljena pitanja:

1. Jesu li poslodavci dužni preuzeti obvezu izdavanja novih i upisa promjena na PK karticama?

 Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak za  poslodavce nije propisana obveza izdavanja PK kartice odnosno obveza  upisa  promjena na PK kartici već je poslodavcima samo dana mogućnost  izdavanja/upisa promjena na istoj. Naime, u skladu s Zakonom o porezu na  dohodak izdavanje i/ili upis promjena podataka na PK kartici omogućen je na  tri načina:
• putem Porezne uprave ili
• putem sustava e-građani (sam radnik) ili
• putem e-porezne (poslodavac)

2. Koju dokumentaciju je poslodavac dužan prikupiti u slučaju izdavanja i/ili promjena PK kartice?

U slučaju ako zahtjev za izdavanja odnosno promjenu podataka na Obrascu PK kartici u ime radnika predaje poslodavac putem sustava ePorezna, prije bilo kakvog postupanja poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika te nakon toga poslati zahtjev nadležnoj Poreznoj upravi. Poslodavac nije dužan prikupljati niti dostavljati Poreznoj upravi dokaze odnosno dokumentaciju temeljem kojih radnik traži izmjene (primjerice rodni list, vjenčani list i sl.). Porezna uprava, nakon zaprimanja zahtjeva, provesti će postupak provjere i ako može sama, putem dostupnih podataka, utvrditi opravdanost zahtjeva provesti će tražene izmjene i o tome obavijestiti poslodavca putem sustava ePorezna. U slučaju potrebe dodatnog dokazivanja Porezna uprava obavijestiti će poslodavca, opet putem sustava ePorezna,  o tome da radi obrade zahtjeva, postoji potreba da  radnik dođe u nadležnu ispostavu Porezne uprave, radi dodatnog dokazivanja činjenica navedenih u zahtjevu. Prema navedenom, poslodavac ne snosi odgovornost za točnost dostavljenog zahtjeva, već je teret dokazivanja i nadalje na radniku.

3. Hoće li će Porezna uprava i dalje printati (tiskati) Obrasce PK ili će se sve odvijati elektroničkim putem?

U slučajevima kada poslodavac nije korisnik e-porezne, radniku će Porezna uprava izdati Obrazac PK koji će imati oznaku elektroničkog zapisa. Tako isprintan elektronički zapis Obrasca PK radnik je dužan dostaviti svom poslodavcu.
U slučajevima kada su poslodavci korisnici e-porezne Porezna uprava će svaku promjenu podataka na Obrascu PK dostaviti u pretinac poslodavca e-porezna, odnosno radniku putem sustava ePorezna (ako je radnik/građanin aktivirao uslugu eGrađani).
Ako radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne zatraži izdavanje/promjenu podataka putem ispostave Porezne uprave, nadležna ispostava zaprimiti će i obraditi zahtjev, te o tome elektroničkim putem izvijestiti poslodavca, a na zahtjev radnika isprintati elektronički zapis Obrasca PK. Ovdje je potrebno napomenuti da radnik kojemu je poslodavac korisnik ePorezne nije dužan isprintani elektronički zapis Obrasca PK dostaviti svome poslodavcu.

4. Da li će poslodavac moći koristiti osobni odbitak u slučaju kad radniku prestane radni odnos pri isplati posljednje plaće ?

U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiit osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak).